Králíky a přilehlé obce - podrobně

Autor: web-editor <honza.kraliky@volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 07. 2008

V současné době k obci Králíky (232 obyvatel) přiléhá obec Řehoty (55 obyv.), obec Podoliby (81 obyv.) a obec Chmelovice (36 obyv.) Celkem tedy OÚ Králíky má 404 obyvatel.
Historie obce


Obyvatelstvo

K roku 2001 žilo v Králíkách 404 obyvatel, z toho bylo 203 ekonomicky aktivních. Průměrný věk obyvatel byl 34,4 let, což je optimistický údaj, ve srovnání s průměrným věkem obyvatel Královéhradeckého kraje – 39,8 let.

Populační nárůst byl v obci zaznamenám mezi lety 1869 – 1900 (+ 108 obyvatel) a v úseku 1970 – 1980 (+ 25 obyvatel). Naopak nejcitelnější pokles lidnatosti nastal během převratného období po II. Světové válce (mezi roky 1930 – 50 ubylo 216 obyv. – tj. 30,9 % populační velikosti obce z roku 1930).

Za „populačního tahouna“ lze označit vlastní Králíky, které se v období 1980 – 2002 rozrostly o 58 obyvatel. Index 2002/1900 spočtený pro celou obec dosahuje „záporné“ hodnoty 0,51. Relativně největší úbytek trvalých obyvatel postihl Podoliby (index 2002/1900 pouhých 0,32). Od roku 1980 stoupá počet obyvatel jen v části obce Králíky, v ostatních částech přetrvává trvalý úbytek.


Hustota osídlení

Při celkovém počtu obyvatel 396 (k 1.1.2001) a souhrnné katastrální výměře obce 968,74 hektarů (tj. 9,7 km2) dosahuje hustota obyvatelstva v Králíkách hodnoty 40,9 obyvatel/km2. Průměrná hustota osídlení v Královéhradeckém kraji byla 115 obyv./km2.


Struktura podle věku a pohlaví

Ke dni Sčítání LDB 2001 žilo v Králíkách 211 žen, což představovalo 53,3 % z celkového počtu obyvatel.

Předproduktivní věkovou skupinu 0 - 14 let při SLDB 2001 tvořilo 72 osob (tj. 18,2 %), poproduktivní 58 (14,6 %). Produktivní složka byla v roce 2000 zastoupena 266 obyvateli (tj. 67,2 %). Dnešní věkovou strukturu lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za velmi příznivou, což dokládá i nízký průměrný věk 34,4 roků.


Vzdělanostní struktura

Z celkových 324 obyvatel starších 15 let (vztaženo k roku 2001) mělo v Králíkách 31,2 % základní vzdělání, 47,2 % bylo vyučeno nebo se středním odborným vzděláním bez maturity, 17,0 % mělo úplné střední vzdělání s maturitou a pouze 1,9 % vysokoškolské či vyšší odborné (nástavbové) vzdělání. Bez vzdělání zde bylo v roce 2001 9 osob (2,8 %).


Ekonomická aktivita, odvětvová struktura zaměstnanosti

Míra ekonomické aktivity v Králíkách dosahovala v roce 2001 zhruba 51,3 %, přičemž mezi 203 ekonomicky aktivními bylo 190 zaměstnaných (z toho 2 pracující důchodci a 5 žen na mateřské dovolené) a 13 nezaměstnaných. Do kategorie ekonomicky neaktivních spadalo celkem 186 osob, z toho 73 nepracujících důchodců a 70 žáků, studentů či učňů. U 7 osob nebyla jejich ekonomická aktivita zjištěna.

Z úhrnu 203 ekonomicky aktivních v r. 2001 bylo 21,7 % činných v zemědělství, lesnictví a rybolovu, 21,2 % v průmyslu, 12,8 % ve stavebnictví, 4,9 % v obchodě a vybraných službách, 4,9 % v dopravě a telekomunikacích a 10,3 % ve veřejné a sociální sféře, zdravotnictví, školství apod.


Domovní a bytový fond

Ke dni Sčítání LDB 2001 bylo v Králíkách celkem 147 domů, z toho 99 trvale obydlených (67,4 %). Jde převážně o rodinné domy (93, tj. 93,9 %), 5 domů je bytových. Co do vlastnictví pak převládají domy vlastněné soukromými osobami (90, tj. 90,9 %), obce je jeden dům a SBD patří 5 domů.

Bytů byl v Králíkách k roku 2001 evidováno 193, z toho 141 trvale obydlených, z toho 108 v rodinných domech a 32 v bytových domech. 28 bytů slouží k rekreaci.

Stáří domovního fondu je rozvrstveno takto:

Výstavba z letPočet domů
1919 a dříve22
1920 - 194538
1946 - 19809
1981 - 200125

Občanská vybavenost

Administrativa

Školství

Zdravotnictví

Sociální péče

Kulturní zařízení

Církevní zařízení, hřbitov

Obchodní zařízení, služby a podnikatelské aktivity


Struktura využití pozemků

Zastavěné plochy zabírají v Králíkách kolem 1,7 % rozlohy, lesní půda 19,6 %, zemědělská půda naopak plných 72,4 % (orná půda 72,3 %, louky 26,3 % a zahrady 1,5 %), vodní plochy 1,4 % a ostatní plochy 4,8 % výměry obce.


Kulturní památky

V Králíkách je kulturní památkou vyhlášen bývalý panský dvůr Podoliby čp. 1 v k.ú. Chmelovice za nemovitou kulturní památku. Skládá se ze tří budov a údajně sloužil jako část sloupenského statku. V r. 1786 byl zrušen a stal se centrem nově vzniklé obce Chmelovice. Objekty prošly během 19. stol. přestavbou, z níž nejvíce dochovanou je východní budova s empírově členěnou fasádou. Ostatní objekty byly razantně přestavěny ve 2. pol. 20. stol. Tento objekt je jedním z mála empírových staveb v okrese Hradec Králové.

V obci se však vyskytují i další objekty, které mají historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotu. Dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost minulých generací. Některé jsou též připomínkou dějinných událostí.

Pro jejich historickou nebo uměleckou hodnotu je lze považovat za památky místního významu. Jedná se o sochu Panny Marie, Ukřižování a o památník obětem 1. světové války – vše v Podolibech.


Vývoj administrativní příslušnosti

V územně-správním členění přetrvávajícím de facto až do roku 1945 spadala obec pod hejtmanství a soudní okres Nový Bydžov, kde bylo též sídlo poštovního úřadu. Farnostně pak obec náležela k Metličanům.

Nové administrativní uspořádání z roku 1960 určilo Králíkám příslušnost k Východočeskému kraji a okresní spádovost k Hradci Králové. Ta platí dodnes, avšak již v rámci nového Královéhradeckého kraje.