Králíky a přilehlé obce - podrobně

V současné době k obci Králíky (232 obyvatel) přiléhá obec Řehoty (55 obyv.), obec Podoliby (81 obyv.) a obec Chmelovice (36 obyv.) Celkem tedy OÚ Králíky má 404 obyvatel.Historie obce

 • Králíky

  Ves vznikla jako jedna z mála v 16. stol., byla však zcela zpustošena. Prvně zmiňovaná je až v r. 1635. V roce 1654 měla pouze 13 prostých chalupnických stavení. Obnovena byla až r. 1686, kdy ji získal benediktinský břevnovský klášter a usadil zde své deputátníky německé národnosti z Broumovska. Ti se brzy počeštili a památkou na původní národnost zůstala jména jako Langer, Knytl, Foff či Štajner. Němci údajně zvali ves Nový Dvůr. Byla jedinou vsí toho jména v Čechách, které vzniklo chybným přepisem z němčiny. V letech 1635 – 1654 se nazývala Kralice a teprve r. 1720 zněmčeně Králík. Jižní část Králík je historicky spjata s panstvím ve Sloupně.

 • Řehoty

  Vznik vesnice se podle jejího archaického názvu odhaduje na 11. – 12. stol. Prvně je nepřímo doložená roku 1447 jménem Jana Řehořského. Roku 1549 ji Jan z Pernštejna prodal pro ztrátové hospodářství městu Nový Bydžov. Roku 1623 byla ves již pustá, pozemky připadly praseckému dvoru. Znovu vznikla až za arabizace r. 1786, kdy se na starém zbořeništi usídlili 3 familianti a založili novou osadu, která se do roku 1835 rozrostla ze 3 na 11 domů a 71 obyvatel.

 • Podoliby

  Tato ves je prvně doložena r. 1363 a do r. 1654 se skládala z 2 usedlostí a 9 chalup. V 15. stol. patřila pod panství Havla Zvířetického z Vartenberka, který v r. 1516 prodal město Nový Bydžov i s přilehlými vesnicemi Vilémovi z Pernštejna. Později vlastnil Podoliby Kryštof Erazim Sommerfeld a r. 1623 je prodal spolu s dalšími vesnicemi Albrechtu z Valdštejna. V důsledku 30-tileté války byla vesnice zničena, ale nezanikla úplně. V 18. stol. vzrostla ves více než dvojnásobně. V r. 1882 byla v Podolibech postavena škola.

 • Chmelovice

  Ves byla založena r. 1786 při dvoře Podoliby. Jméno dostala víska po opatu broumovského kláštera Chmelovi. V r. 1790 zde bylo již 11 domů, které byly nepravidelně rozmístěny kolem zachovalého dvora. V r. 1835 měla ves 11 domů a 93 obyvatel. Architektonickou zvláštností Chmelovic jsou neobyčejně dekorativní lomenice. Nejvýraznější jsou na domě naproti dvoru, který byl však r. 1992 částečně zřícen či na domě čp. 5.


Obyvatelstvo

K roku 2001 žilo v Králíkách 404 obyvatel, z toho bylo 203 ekonomicky aktivních. Průměrný věk obyvatel byl 34,4 let, což je optimistický údaj, ve srovnání s průměrným věkem obyvatel Královéhradeckého kraje – 39,8 let.

Populační nárůst byl v obci zaznamenám mezi lety 1869 – 1900 (+ 108 obyvatel) a v úseku 1970 – 1980 (+ 25 obyvatel). Naopak nejcitelnější pokles lidnatosti nastal během převratného období po II. Světové válce (mezi roky 1930 – 50 ubylo 216 obyv. – tj. 30,9 % populační velikosti obce z roku 1930).

Za „populačního tahouna“ lze označit vlastní Králíky, které se v období 1980 – 2002 rozrostly o 58 obyvatel. Index 2002/1900 spočtený pro celou obec dosahuje „záporné“ hodnoty 0,51. Relativně největší úbytek trvalých obyvatel postihl Podoliby (index 2002/1900 pouhých 0,32). Od roku 1980 stoupá počet obyvatel jen v části obce Králíky, v ostatních částech přetrvává trvalý úbytek.


Hustota osídlení

Při celkovém počtu obyvatel 396 (k 1.1.2001) a souhrnné katastrální výměře obce 968,74 hektarů (tj. 9,7 km2) dosahuje hustota obyvatelstva v Králíkách hodnoty 40,9 obyvatel/km2. Průměrná hustota osídlení v Královéhradeckém kraji byla 115 obyv./km2.


Struktura podle věku a pohlaví

Ke dni Sčítání LDB 2001 žilo v Králíkách 211 žen, což představovalo 53,3 % z celkového počtu obyvatel.

Předproduktivní věkovou skupinu 0 - 14 let při SLDB 2001 tvořilo 72 osob (tj. 18,2 %), poproduktivní 58 (14,6 %). Produktivní složka byla v roce 2000 zastoupena 266 obyvateli (tj. 67,2 %). Dnešní věkovou strukturu lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za velmi příznivou, což dokládá i nízký průměrný věk 34,4 roků.


Vzdělanostní struktura

Z celkových 324 obyvatel starších 15 let (vztaženo k roku 2001) mělo v Králíkách 31,2 % základní vzdělání, 47,2 % bylo vyučeno nebo se středním odborným vzděláním bez maturity, 17,0 % mělo úplné střední vzdělání s maturitou a pouze 1,9 % vysokoškolské či vyšší odborné (nástavbové) vzdělání. Bez vzdělání zde bylo v roce 2001 9 osob (2,8 %).


Ekonomická aktivita, odvětvová struktura zaměstnanosti

Míra ekonomické aktivity v Králíkách dosahovala v roce 2001 zhruba 51,3 %, přičemž mezi 203 ekonomicky aktivními bylo 190 zaměstnaných (z toho 2 pracující důchodci a 5 žen na mateřské dovolené) a 13 nezaměstnaných. Do kategorie ekonomicky neaktivních spadalo celkem 186 osob, z toho 73 nepracujících důchodců a 70 žáků, studentů či učňů. U 7 osob nebyla jejich ekonomická aktivita zjištěna.

Z úhrnu 203 ekonomicky aktivních v r. 2001 bylo 21,7 % činných v zemědělství, lesnictví a rybolovu, 21,2 % v průmyslu, 12,8 % ve stavebnictví, 4,9 % v obchodě a vybraných službách, 4,9 % v dopravě a telekomunikacích a 10,3 % ve veřejné a sociální sféře, zdravotnictví, školství apod.


Domovní a bytový fond

Ke dni Sčítání LDB 2001 bylo v Králíkách celkem 147 domů, z toho 99 trvale obydlených (67,4 %). Jde převážně o rodinné domy (93, tj. 93,9 %), 5 domů je bytových. Co do vlastnictví pak převládají domy vlastněné soukromými osobami (90, tj. 90,9 %), obce je jeden dům a SBD patří 5 domů.

Bytů byl v Králíkách k roku 2001 evidováno 193, z toho 141 trvale obydlených, z toho 108 v rodinných domech a 32 v bytových domech. 28 bytů slouží k rekreaci.

Stáří domovního fondu je rozvrstveno takto:

Výstavba z letPočet domů
1919 a dříve22
1920 - 194538
1946 - 19809
1981 - 200125

Občanská vybavenost

Administrativa

 • obecní úřad je ve vyhovující budově bývalé školy v Králíkách

Školství

 • děti z Králíků a z Řehot dojíždějí do školy a školky do Nového Bydžova, z Podolib a Chmelovic do Petrovic a Skřivan.

Zdravotnictví

 • lékařská péče je zajištěna v Novém Bydžově

Sociální péče

 • pro občany Králíků slouží domov důchodců v Humburkách a Nechanicích

Kulturní zařízení

 • kulturní dům v Králíkách, sál pro 1.500 osob (pronajímán k různým kulturním akcím)
 • knihovna v budově Obecního úřadu v Králíkách
 • mládeží využívána klubovna hasičské zbrojnice v Podolibech
 • Max club – sál pro 800 lidí (diskotéky, herna)

Církevní zařízení, hřbitov

 • hřbitov v Podolibech a Chmelovicích, pro Králíky a Řehoty na Metličanech v Novém Bydžově

Obchodní zařízení, služby a podnikatelské aktivity

 • prodejna Konzum v Králíkách
 • Max club – restaurace, herna, bar, music club v Králíkách
 • kadeřnictví v Králíkách v budově OÚ
 • obchod Smíšené zboží v Podolibech
 • hasičská zbrojnice v Králíkách
 • hasičská zbrojnice v Podolibech
 • sklenářství v Chmelovicích
 • autodoprava Podoliby
 • PF turist pronajímá autobusy – Řehoty
 • Vazba dekoračních a uměleckých předmětů – Řehoty
 • zedník, truhlář, natěrač

Struktura využití pozemků

Zastavěné plochy zabírají v Králíkách kolem 1,7 % rozlohy, lesní půda 19,6 %, zemědělská půda naopak plných 72,4 % (orná půda 72,3 %, louky 26,3 % a zahrady 1,5 %), vodní plochy 1,4 % a ostatní plochy 4,8 % výměry obce.


Kulturní památky

V Králíkách je kulturní památkou vyhlášen bývalý panský dvůr Podoliby čp. 1 v k.ú. Chmelovice za nemovitou kulturní památku. Skládá se ze tří budov a údajně sloužil jako část sloupenského statku. V r. 1786 byl zrušen a stal se centrem nově vzniklé obce Chmelovice. Objekty prošly během 19. stol. přestavbou, z níž nejvíce dochovanou je východní budova s empírově členěnou fasádou. Ostatní objekty byly razantně přestavěny ve 2. pol. 20. stol. Tento objekt je jedním z mála empírových staveb v okrese Hradec Králové.

V obci se však vyskytují i další objekty, které mají historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotu. Dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost minulých generací. Některé jsou též připomínkou dějinných událostí.

Pro jejich historickou nebo uměleckou hodnotu je lze považovat za památky místního významu. Jedná se o sochu Panny Marie, Ukřižování a o památník obětem 1. světové války – vše v Podolibech.


Vývoj administrativní příslušnosti

V územně-správním členění přetrvávajícím de facto až do roku 1945 spadala obec pod hejtmanství a soudní okres Nový Bydžov, kde bylo též sídlo poštovního úřadu. Farnostně pak obec náležela k Metličanům.

Nové administrativní uspořádání z roku 1960 určilo Králíkám příslušnost k Východočeskému kraji a okresní spádovost k Hradci Králové. Ta platí dodnes, avšak již v rámci nového Královéhradeckého kraje.


| Autor: web-editor | Vydáno dne 29. 07. 2008 | 21051 přečtení |

| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.